Tο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας στο πλαίσιο της ΔΕΘ2020 και της Ελληνογερμανικής Συνεργασίας διοργανώνει το GreenDatathon με σκοπό την αξιοποίηση των διαφόρων βάσεων δεδομένων των υπηρεσιών του με σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν και παρουσιάζουν τις καινοτόμες ιδέες τους με την υποστήριξη έμπειρων μέντορων που προέρχονται από το οικοσύστημα των startups, το ακαδημαϊκό περιβάλλον και εξειδικευμένα στελέχη. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες έως πέντε ατόμων. Ενθαρρύνεται η διεπιστημονικότητα, μέσω της σύστασης ομάδων από μέλη διαφορετικής / συμπληρωματικής κατάρτισης και τεχνογνωσίας.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν σε μία από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Προστασία της Θαλάσσιας Ζωής: Αφορά σε λύσης που ενισχύουν την προσπάθεια προστασίας της υποθαλάσσιας πανίδας.
  • Διαχείριση Δασών: Αφορά σε έξυπνες και αποδοτικές λύσεις πάνω στην διαχείριση δασών.
  • Διαχείριση Υδάτων: Αφορά σε έξυπνες και αποδοτικές λύσεις πάνω στην διαχείριση των υδατικών πόρων.
  • Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα: Αφορά σε λύσεις που βοηθούν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του αέρα που αναπνέουμε.
  • Κλιματική Αλλαγή: Αφορά σε λύσεις που βοηθούν στην αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής.
  • Κυκλική Οικονομία: Αφορά σε λύσεις στο πεδίο της κυκλικής οικονομίας.

Η διαδικασία του προγράμματος χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

Α’ ΦΑΣΗ:

Υποβολή προτάσεων
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν την πρότασή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο χρονικό πλαίσιο που ορίζεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος και και μόνο συμπληρώνοντας την σχετική ηλεκτρονική φόρμα όπως ορίζεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος καινοτομίας.

Για όσο διάστημα η διαδικασία υποβολής είναι ανοιχτή, κάθε συμμετέχων μπορεί να αποθηκεύει την υποβολή του σε προσωρινή μορφή και να την τροποποιεί. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει, με δική του ευθύνη, να οριστικοποιεί την φόρμα υποβολής του, μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, για να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του και να μπορεί να περάσει στην φάση αξιολόγησης.

Ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή συμπλήρωση και οριστική υποβολή της φόρμας για την συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Αξιολόγηση προτάσεων
Όσες προτάσεις έχουν υποβληθεί οριστικά στην φάση Α’, προκρίνονται αυτόματα στην φάση αξιολόγησης. Κάθε πρόταση αξιολογείται από τουλάχιστον 2 κριτές Όλοι οι συμμετέχοντες, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος (επιτυχία/αποτυχία) θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά.

Β’ ΦΑΣΗ: Παρουσίαση
Οι προκριθέντες της Β’ φάσης καλούνται σε χώρο και χρόνο που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος (και θα τους έχει επίσης κοινοποιηθεί και με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα) για να παρουσιάσουν την πρότασή τους.

Η διαδικασία εκτέλεσης της Γ’ φάσης του προγράμματος καινοτομίας έχει ως εξής: Κάθε ομάδα έχει στην διάθεσή:

  • 5 λεπτά για να παρουσιάσει την πρότασή της, με βάση τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του προγράμματος καινοτομίας
  • 3 λεπτά για ερωτοαπαντήσεις από την κριτική επιτροπή.
  • 1 λεπτό για να καταχωρήσει η κριτική επιτροπή την αξιολόγησή της.

Αφού ολοκληρωθούν όλες οι παραουσιάσεις και οι κριτές καταχωρίσουν οριστικά τις βαθμολογίες του αναδυκνείονται αυτόματα οι νικητές του προγράμματος καινοτομίας, ανάλογα με τα βραβεία, όπως αυτά ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος καινοτομίας.

Στην φάση αυτή είναι αποκλειστική ευθύνη της κάθε συμμετέχουσας ομάδας να παραστεί με δικά της έξοδα στον χώρο για την παρουσίαση όπως επίσης λκαι να διασφαλίσει ότι η παρουσίασή της θα πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές – επί ποινή αποκλεισμού – όπως αυτές αναφέρονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η αξιολόγηση των προτάσεων πραγματοποιείται από διεπιστημονική και διεπιχειρησιακή επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη αντικειμενικά κριτήρια που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά από την κριτική επιτροπή, όπως αυτή ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος καινοτομίας για την κάθε φάση. Κάθε αξιολογητής έχει πρόσβαση στην φόρμα υποβολής της πρότασης που του έχει ανατεθεί και αξιολογεί συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα αξιολόγησης στο χρονικό πλαίσιο που ορίζεται από την ιστοσελίδα του προγράμματος καινοτομίας. Η όλη διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και ο τελικός βαθμός αξιολόγησης καταχωρείται αυτόματα με την οριστική υποβολή της φόρμας αξιολόγησης από πλευράς αξιολογητή. Κάθε αξιολογητής έχει δικαίωμα να αποθκεύει την αξιολόγησή του σε προσωρινή μορφή. Ωστόσο μόνο με την οριστική υποβολή της φόρμας αξιολόγησης λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός αξιόλογησης. Μετά την οριστική υποβολή της φόρμας αξιολόγησης, ο αξιολογητής δεν μπορεί να αλλάξει την καταχωρημένη βαθμολογία.

Αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και έχουν προκύψει οι σχετικές βαθμολογίες για τις υποβολές, υπολογίζται αυτόματα η σχετική κατάταξη και αναδεικνύονται οι επιτυχόντες της κάθε φάσης, οι οποίοι και περνάνε στην επόμενη φάση. Το πλήθος των επιτυχόντων για την κάθε φάση αυτή ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος καινοτομίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε πολίτης άνω των 18 ετών χώρας μέλους της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ. η νομική οντότητα που εδρεύει σε χώρα μέλος της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ. και έχει νόμιμη παρουσία στην Ελλάδα (θυγατρική ή υποκατάστημα).

Κάθε συμμετέχων οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους του παρόντος πριν την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανεξαρτήτων όρων του διαγωνισμού και τη σχετική δέσμευση των συμμετεχόντων.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό πραγματοποιείται με ηλεκτρονική υποβολή στην φόρμα που ορίζεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος καινοτομίας.

Η υποβολή προτάσεων πραγματοποιείται τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Δεν επιτρέπεται η αναφορά προσωπικών στοιχείων στον τίτλο και στην περιγραφή της πρότασης στα συνημμένα αρχεία (εκτός της φόρμας με τα προσωπικά στοιχεία) που υποβάλλονται στο διαγωνισμό. Κάθε τέτοια αναφορά στοιχείων θα έχει ως συνέπεια την αποκλεισμό της πρότασης από το Διαγωνισμό.

Οι συμμετέχοντες φέρουν πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της κατοχύρωσης ή οποιασδήποτε άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεών τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές. Από την πλευρά τους, οι Διαχειριστές δηλώνουν δια του παρόντος ότι έχουν καθήκοντα εμπιστευτικότητας έναντι των συμμετεχόντων για την πληροφόρηση και την υποβολή των εγγράφων προτάσεων που προκύπτουν σε αυτούς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό ατομικά ή ομαδικά, ακόμη και με τη μορφή νομικού προσώπου. Στην περίπτωση της ομαδικής συμμετοχής θα πρέπει να δηλώνεται ο εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος θα είναι και ο εκπρόσωπος επικοινωνίας, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη του, συνολικά έως πέντε (5). Για την υποβολή των προσωπικών στοιχείων των μελών της ομάδας, ο αντιπρόσωπός του εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση για κάθε ένα από αυτά για το σκοπό του διαγωνισμού και θα τίθεται στη διάθεση των Διαγωνιζομένων οποτεδήποτε το ζητήσει.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ζητήσουν τα σχετικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια παραμονής κ.λπ.) για τη διασταύρωση ή την πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.

Σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων οι Οργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη, διατηρούν την ακύρωση της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού.

Κάθε φυσικό πρόσωπο, ομάδα φυσικών προσώπων ή νομικό πρόσωπο, συμμετέχει σε μία και μόνο θεματική ενότητα με μία μόνο πρόταση.

Προτάσεις που περιέχουν παράνομο ή ανήθικο υλικό αποκλείονται από το Διαγωνισμό.

Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετάσχουν: οι εργαζόμενοι της Οργανωτικής Επιτροπής, τα μέλη της επιτροπής κριτών του διαγωνισμού καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς μέχρι το 2ο βαθμό των προαναφερθέντων.

Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δεν θα επιστραφεί σε κάθε περίπτωση, αλλά θα αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του συμμετέχοντα.

Τυχόν κόστος προετοιμασίας των προτάσεων που υποβάλλονται στο Διαγωνισμό επιβαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες.

Στα χρηματικά έπαθλα της προσφοράς περιλαμβάνονται και προστίθενται οι φόροι εθνικής νομοθεσίας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Κάθε συμμετέχων οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους του παρόντος πριν την εγγραφή και την υποβολή της πρότασης.

Κάθε συμμετέχων φέρει αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι των Οργανωτών και όλων των τρίτων για την πρόταση που υποβάλλει και για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.

Κάθε συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι η πρόταση που υπέβαλε έχει παραχθεί από τον ίδιο και ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και ότι διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, διάθεσης και εκμετάλλευσης. Κάθε συμμετέχων εγγυάται επίσης ότι η πρόταση δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, διαφορετικά δικαιούται και / ή έχει νόμιμα αποκτήσει όλα τα δικαιώματα, όπως, ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων πρόσωπα και όλες τις νόμιμες άδειες που συνδέονται ή χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή πρότασης που κατατέθηκε στο διαγωνισμό. Ο συμμετέχων δεσμεύεται για όλα τα ανωτέρω από και με τη συμμετοχή του.

Κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει ότι υποχρεούται να αναλάβει και αναλαμβάνει να δεχθεί οποιαδήποτε αξίωση προβάλλεται κατά των Οργανωτών και να απαλλάξει τους Διοργανωτές και τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους τους και τα μέλη των Επιτροπών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, κάθε δαπάνη και δαπάνη ή απαιτήσεις τρίτων που προκύπτουν από παραβιάσεις των όρων του διαγωνισμού ή δικαιωμάτων τρίτων, όπως, ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που οι οργανωτές υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιοδήποτε ποσό από τους λόγους αυτούς (παράβαση των όρων του διαγωνισμού ή των δικαιωμάτων τρίτων), το ποσό αυτό θα καταβληθεί από τον συμμετέχοντα, ο οποίος λόγω της ευθύνης του προκάλεσε την ζημία των διοργανωτών.

Κάθε ανακοίνωση αναφορικά με το Διαγωνισμό αναρτάται αποκλειστικά και μόνο στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού, ισχύει από την ημερομηνία της κράτησής του στην εν λόγω ιστοσελίδα και σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύει οποιουδήποτε άλλου ενημερωτικού στοιχείου που δόθηκε στους Συνεργάτες στους συμμετέχοντες (π.χ. μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, , κλπ) και μπορεί να αναπαραχθεί και σε άλλα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα με σκοπό την σωστή προβολή και διάδοση του Διαγωνισμού.

Οι Οργανωτές έχουν δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση να τροποποιήσουν τους όρους του Διαγωνισμού ή να αναστείλουν τη διαδικασία σε κάθε φάση του ή να ακυρώσουν το διαγωνισμό, προβαίνοντας εκ των υστέρων σε σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του προγράμματος καινοτομίας και χωρίς ευθύνη αποζημίωσης έναντι των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό ή του οποίου τρίτου.

Οι Διαχειριστές δεν θα προβαίνουν σε καμία γνωστοποίηση των στοιχείων των αξιολογητών, των βαθμών αξιολόγησης και κατάταξης των προτάσεων που υποβάλλονται καθ ‘όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό δεν θα έχουν οι ίδιοι οι χορηγοί των Οργανωτών. Στους χορηγούς δίδεται το δικαίωμα συμμετοχής στην Επιτροπή Κριτών των προτάσεων.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση των παρόντων όρων.

Ο Οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιουδήποτε οποιουδήποτε μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απόλυτα ελεύθερη και ανεξέλεγκτη κρίση του, να παρατείνει, να μειώσει τη διάρκεια ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό καθώς και να ανακαλέσει ή να αλλάξει τα δώρα / βραβεία με άλλα παρόμοια ή ισάξια αυτών, για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση-υποβολή στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του προγράμματος καινοτομίας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Διαγωνισμός και οι όροι του Διαγωνισμού διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Οι διαφορές μεταξύ των Διαγωνιζομένων και των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό θα επιλυθούν από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, αφού προηγουμένως καταβληθεί από τα μέρη προσπάθεια φιλικής επίλυσης της απόφασης με βάση την καλή πίστη, τις συνήθειες συναλλαγών και τις ισχύουσες πρακτικές.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Όλες οι γενεθλικές ιδέες θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής και το μόνο που θα δημοσιευθεί θα είναι η ονομασία του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα απονεμηθεί, μαζί με μια σύντομη περιγραφή την οποία η ομάδα θα πρέπει να υποβάλει μαζί με παραδοτέο της για σκοπούς δημοσιότητας.

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και οι Μεντόρες συνεργάζονται με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την αποδοχή των όρων του κώδικα δεοντολογίας του Ανώτατου Ιδρύματος από την έναρξη της συνεργασίας τους με αυτό

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να κατοχυρώσουν νομικά την ιδέα / το προϊόν / την υπηρεσία / επιχειρηματική πρόταση που υποβάλλουν στο Διαγωνισμό, μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες (όπως Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας).

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η ιστοσελίδα του προγράμματος καινοτομίας είναι η ακόλουθη: https://www.greenathon.gr

Σημείωση : Αναλυτικές ημερομηνίες λήξης προθεσμιών, καθώς και εκτενέστερη περιγραφή του συνόλου του διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του προγράμματος καινοτομίας.